Tisztelt Hölgyem/Uram!

A Göteborgban kihirdetett szociális jogok hazai fontosságának és megvalósulásának megítélése témakörhöz kapcsolódó felmérésben való részvételre kérjük fel.
20 év óta első alkalommal tartott az Európai Unió szociális csúcstalálkozót Göteborgban, ahol ünnepélyesen kihirdették a tisztességes munka-feltételekről és a növekedésről szóló szociális jogok európai pillérét.

A kezdeményezés 20 alapelvre épül, további jogokat és hatékonyabb jogérvényesítést biztosít az EU polgárainak.

A következőkben felsoroljuk ezt a 20 alapelvet és arra kérjük Önt, hogy értékelje azokat 1-től 10-ig terjedő skálán egyrészt az adott elv hazai fontossága, másrészt a jelenlegi hazai megvalósulására vonatkozó elégedettsége alapján.

Fontosság (F): 1=nagyon nem fontos, 10=nagyon fontos. Elégedettség (E): 1=nagyon elégedetlen, 10=nagyon elégedett. 

I. fejezet: esélyegyenlőség és hozzáférés a munkaerőpiachoz

1. Oktatás, képzés és egész életen át tartó tanulás Mindenkinek joga van minőségi és befogadó oktatáshoz, képzéshez és egész életen át tartó tanuláshoz annak érdekében, hogy teljes mértékben részt vegyen a társadalom életében, és sikeresen alkalmazkodjon a munkaerőpiaci változásokhoz. 

1. Fontosság

Nagyon nem fontos

Nagyon fontos


 

1. Elégedettség

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett


 


2. Nemek közötti egyenlőség A nemek közötti egyenlő bánásmódot és esélyegyenlőséget minden területen biztosítani kell, így a munkaerőpiaci részvétel, a foglalkoztatási feltételek és a szakmai előmenetel tekintetében is. A nők és a férfiak egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazásra jogosultak. 

2. Fontosság

Nagyon nem fontos

Nagyon fontos


 

2. Elégedettség

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett


 


3. Esélyegyenlőség Mindenkinek joga van egyenlő bánásmódhoz a foglalkoztatás, a szociális védelem és az oktatás terén. Az esély-egyenlőség az alulreprezentált csoportok tagjainak esetében is érvényre jusson. 

3. Fontosság

Nagyon nem fontos

Nagyon fontos


 

3. Elégedettség

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett


 


4. A foglalkoztatás aktív támogatása Mindenkinek joga van, hogy időben személyre szabott segítséget kapjon munkavállalási vagy önfoglalkoztatási kilátásainak javításához, a fiataloknak az ifjúsági garanciához, a munkanélkülieknek személyre szabott, folyamatos támogatáshoz. A tartósan munkanélkülieknek max a 18. hónapban joguk van személyre szabott, részletes értékelésre. 

4. Fontosság

Nagyon nem fontos

Nagyon fontos


 

4. Elégedettség

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett


 

II. fejezet: méltányos munkafeltételek

5. Biztonságos és rugalmas foglalkoztatás A munkavállalóknak joguk van a tisztességes és egyenlő bánásmódhoz (munkafeltétel, szociális védelem, képzés). Biztosítani kell a munkaadóknak a szükséges rugalmasságot, támogatni az innovatív munkavégzési formákat, ösztönözni a vállalkozói tevékenységet. Meg kell könnyíteni a foglalkozási mobilitást. Meg kell akadályozni a hagyományostól eltérő munkaszerződésekkel való visszaélést. 

5. Fontosság

Nagyon nem fontos

Nagyon fontos


 

5. Elégedettség

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett


 


6. Bérek A munkavállalóknak joguk van tisztességes megélhetést nyújtó, méltányos bérezéshez, valamint olyan minimálbérhez, amely kielégíti saját és családjuk szükségleteit. Meg kell akadályozni a munka-szegénységet. A béreket átlátható és kiszámítható módon kell megállapítani, tiszteletben tartva a szociális partnerek autonómiáját. 

6. Fontosság

Nagyon nem fontos

Nagyon fontos


 

6. Elégedettség

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett


 


7. Tájékoztatás a munkaviszony feltételeiről és védelem elbocsátás esetén A munkavállalóknak joguk van írásban tájékoztatást kapni a munkaviszonyból eredő jogaikról és kötelezettségeikről, elbocsátás esetén annak indokairól, és észszerű felmondási időt kell biztosítani számukra. Biztosítani kell hatékony és pártatlan vitarendezést, illetve jogorvoslatot is. 

7. Fontosság

Nagyon nem fontos

Nagyon fontos


 

7. Elégedettség

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett


 


8. Szociális párbeszéd és munkavállalói részvétel A tagállami gyakorlatnak megfelelően konzultálni kell a szociális partnerekkel a gazdasági, foglalkoztatási és szociális intézkedésekről. Ösztönözni kell a kétoldalú tárgyalásokat és kollektív szerződéseket. Biztosítani kell a munkavállalók tájékoztatási és konzultációs jogát az őket érintő kérdésekben. 

8. Fontosság

Nagyon nem fontos

Nagyon fontos


 

8. Elégedettség

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett


 


9. A munka és a magánélet közötti egyensúly A szülőknek, gondozóknak (nőknek és a férfiaknak azonos feltételekkel) joguk van a megfelelő szabadsághoz, a rugalmas munkavégzéshez és a gondozási szolgáltatások igénybevételéhez és hogy ezzel a lehetőséggel kiegyensúlyozott módon éljenek. 

9. Fontosság

Nagyon nem fontos

Nagyon fontos


 

9. Elégedettség

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett


 


10. Egészséges, biztonságos és megfelelően kialakított munkakörnyezet; adatvédelem A munkavállalóknak joguk van a magas szintű munkahelyi egészségvédelemhez és biztonsághoz, szakmai szükségleteiknek megfelelő és a munkavégző képesség fennmaradását elősegítő munkakörnyezethez; személyes adataik megfelelő védelméhez. 

10. Fontosság

Nagyon nem fontos

Nagyon fontos


 

10. Elégedettség

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett


 

III. fejezet: szociális védelem és társadalmi befogadás

11. Gyermekgondozás és a gyermekek támogatása A kisgyermekeknek joguk van megfizethető, jó minőségű nevelésben és gondozásban részesülni, a szegénységgel szembeni védelemhez, az esélyegyenlőséghez. 

11. Fontosság

Nagyon nem fontos

Nagyon fontos


 

11. Elégedettség

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett


 


12. Szociális védelem A munkaviszonyuk jellegétől és időtartamától függetlenül a munkavállalók – és az önálló vállalkozók is – megfelelő szociális védelemre jogosultak. 

12. Fontosság

Nagyon nem fontos

Nagyon fontos


 

12. Elégedettség

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett


 


13. Álláskeresési járadék A munkanélkülieknek joguk van – a befizetett járulékokkal arányosan és a nemzeti szabályokkal összhangban – a munkaerőpiaci /re/integrációhoz szükséges támogatásra, valamint észszerű időtartamra szóló álláskeresési járadékra. Ezek nem befolyásolhatják negatívan a munkaerő-piacra történő gyors visszatérését. 

13. Fontosság

Nagyon nem fontos

Nagyon fontos


 

13. Elégedettség

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett


 


14. Minimumjövedelem Mindenkinek joga van ahhoz, hogy élete során bármikor, amikor nem rendelkezik elegendő anyagi forrással, olyan juttatásokban részesüljön, amelyek garantálják számára a méltósággal élhető élethez szükséges minimum-jövedelmet. Azoknál, akik képesek dolgozni, ezt össze kell kapcsolni a /re/integrációt ösztönző intézkedésekkel. 

14. Fontosság

Nagyon nem fontos

Nagyon fontos


 

14. Elégedettség

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett


 


15. Időskori jövedelem és öregségi nyugdíjak A nyugdíjba vonult munkavállalók és önálló vállalkozók (nők és férfiak egyenlő esélyekkel) jogosultak az általuk befizetett járulékokkal arányos, és számukra megfelelő jövedelmet biztosító nyugellátásra. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy idős korában méltósággal éljen, és ehhez elegendő anyagiakkal rendelkezzen. 

15. Fontosság

Nagyon nem fontos

Nagyon fontos


 

15. Elégedettség

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett


 


16. Egészségügyi ellátás Mindenkinek joga van ahhoz, hogy kellő időben nyújtott és megfizethető – megelőzési, illetve gyógyítási célú – egészségügyi ellátásban részesüljön. 

16. Fontosság

Nagyon nem fontos

Nagyon fontos


 

16. Elégedettség

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett


 


17. A fogyatékossággal élő személyek társadalmi befogadása A fogyatékossággal élő személyeknek joguk van egyrészt olyan jövedelemtámogatásra, amely méltósággal élhető életet biztosít számukra, másrészt olyan szolgáltatásokra, amelyek lehetővé teszik részvételüket a munkaerőpiacon és a társadalomban, harmadrészt pedig a szükségleteiknek megfelelően átalakított munkakörnyezetre. 

17. Fontosság

Nagyon nem fontos

Nagyon fontos


 

17. Elégedettség

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett


 


18. Tartós ápolás-gondozás Mindenkinek joga van megfizethető, hosszú távú, minőségi ápolási-gondozási szolgáltatásokat igénybe venni, különös tekintettel az otthoni ápolásra és a közösségi alapú szolgáltatásokra. 

18. Fontosság

Nagyon nem fontos

Nagyon fontos


 

18. Elégedettség

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett


 


19. Lakhatás és segítségnyújtás a hajléktalanok számára A rászorulók számára hozzáférést kell biztosítani jó minőségű szociális lakásokhoz vagy lakhatási támogatáshoz. A kiszolgáltatott helyzetben lévőknek joguk van megfelelő segítségre és védelemre a kényszer-kilakoltatással szemben. A hajléktalanok számára megfelelő elszállásolást és szolgáltatásokat kell biztosítani társadalmi befogadásuk előmozdítása érdekében. 

19. Fontosság

Nagyon nem fontos

Nagyon fontos


 

19. Elégedettség

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett


 


20. Az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés Mindenkinek joga van jó minőségű alapszolgáltatásokat igénybe venni, ideértve a vízellátást, a szennyvízelvezetést, az energiaellátást, valamint a közlekedési, a pénzügyi és a digitális távközlési szolgáltatásokat. Gondoskodni kell a rászorulók támogatásáról, hogy igénybe tudják venni ezeket a szolgáltatásokat. 

20. Fontosság

Nagyon nem fontos

Nagyon fontos


 

20. Elégedettség

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett


 

Véglegesítés

 

Köszönjük a válaszait!
PTE KTK Vezetési és Szervezési Intézet


Válaszait az "Elküld" gombra kattintva rögzítheti adatbázisunkban.

Az adatok elmentése az internet sebességétől függően néhány másodpercig is eltarthat.
Kérjük, várja meg az adatmentés végét jelző üzenet megjelenését!